Ogólne Warunki Sprzedaży Automatik Sp. z o.o.

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Automatik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS” mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Automatik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz umów świadczenia usług polegających na naprawie, konserwacji i serwisie urządzeń z podmiotami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2. Użyte w OWS określenia oznaczają:

a) Sprzedawca – przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Automatik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (52-315), przy ul. Kobierzyckiej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000491716, NIP: 8992749603, REGON: 022306437,

b) Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług polegających na naprawie, konserwacji i serwisie urządzeń ze Sprzedawcą, posiadający status Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

c) Strony – Sprzedawca i Kupujący,

d) Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobą prawną lub jednostkę organizacyjną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;

e) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

f) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

g) Towar – wyroby znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy, sprzedawane przez Sprzedawcę w ramach umowy z Kupującym,

h) Umowa – umowa sprzedaży lub umowa świadczenia usług polegających na naprawie, konserwacji i serwisie urządzeń zawarta między Sprzedawcą a Kupującym.

3. Sprzedaż następuje wyłącznie na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w OWS. Tym samym Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży oraz wyłączają stosowanie innych wzorców umownych, w tym innych ogólnych warunków sprzedaży oraz regulaminów ustalonych przez Kupującego.

4. W przypadku sprzeczności OWS z postanowieniami umów, ofert, zaproszeń do składania ofert lub zawarcia umowy, zamówień, treści oświadczeń złożonych w toku negocjacji oraz treści innych stosunków mają one pierwszeństwo przed OWS, w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie OWS tylko w zakresie uregulowanym w umowie w sposób odmienny.

5. Wszelkie informacje Sprzedawcy o jego Towarach, w szczególności cenniki, materiały reklamowe oraz zapytania ofertowe, udostępnione w jakiejkolwiek formie i treści, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert, o ile Sprzedawca wyraźnie nie zaznaczył inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej.

6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień OWS i zapoznania się z ich treścią każdorazowo przez złożeniem Zamówienia.

§ 2. Zawarcie i realizacja Umowy

1. W celu zawarcia Umowy Kupujący składa Sprzedawcy Zamówienie w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem na adres: biuro@przemyslowa-automatyka.com.pl, za zwrotnym e-mailowym potwierdzeniem przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia przez Kupującego. Zamówienie zawiera co najmniej nazwę firmy, adres, numer NIP, numer REGON, w przypadku posiadania numer KRS, opis zamawianego Towaru, w tym jego ilość.

2. Podanie przez Kupującego w Zamówieniu danych wskazanych w ust. 1 powyżej jest konieczne do realizacji Zamówienia.

3. Kupujący oświadcza, że jego dane wskazane w Zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w formie pisemnej lub e-mailem za zwrotnym potwierdzeniem e-mailowym Kupującego przesłanym na adres: biuro@przemyslowa-automatyka.com.pl. Możliwość dokonywania zmian lub zastrzeżeń dotyczących Zamówienia istnieje wyłącznie na warunkach określonych w kolejnych ustępach poniżej.

5. W przypadku jakichkolwiek zmian bądź zastrzeżeń dotyczących Zamówienia dokonanych przez Kupującego Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę, w formie pisemnej lub e-mailem, przyjęcia Zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego Zamówienia jest jednoznaczny z tym, że Umowa nie została zawarta – tym samym wyłączone jest zastosowanie art. 681 § 1 Kodeksu cywilnego. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego/dorozumianego zawarcia Umowy.

6. W przypadku jakichkolwiek zmian bądź zastrzeżeń dotyczących Zamówienia dokonanych przez Sprzedawcę Umowa zostaje zawarta, jeżeli Kupujący w terminie 2 godzin od otrzymania od Sprzedawcy w formie pisemnej lub e-mailem za zwrotnym e-mailowym potwierdzeniem przez Kupującego informacji o dokonaniu zmian lub zastrzeżeń, nie zgłosi Sprzedawcy w formie pisemnej lub e-mailem w tym zakresie żadnych uwag. Zamówienie uważa się za przyjęte przez Kupującego wraz z ze zmianami i zastrzeżeniami z upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

7. Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny. Postanowienie ujęte w zdaniu poprzedzającym nie uchybia uprawnieniom Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Zawarta w sposób wskazany w ust. 1 oraz 4-7 powyżej Umowa zastępuje wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez przedstawicieli Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty.

9. Dla ważności zawarcia Umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy Stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej Stronie na piśmie pocztą lub za pośrednictwem e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

10. Po otrzymaniu złożonego Zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności zamówionego przez Kupującego Towaru. W przypadku, gdy niektóre z zamówionych Towarów okażą się w chwili realizacji zamówienia niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się̨ do poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail), w ciągu 14 dni roboczych.

11. W przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, a dotyczących producenta Towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w postaci strat poniesionych przez Kupującego oraz utraconych przez niego korzyści.

§ 3. Dostawa Towaru i przejście własności

1. Termin dostawy Towaru każdorazowo zostaje ustalony w Zamówieniu.

2. Po zawarciu Umowy termin dostawy Towaru może zostać zmieniony przez Sprzedawcę po uprzedniej konsultacji z Kupującym dokonanej w formie pisemnej lub e-mailem.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności spowodowane przez: siłę wyższą, procedury urzędowe, zakłócenia w produkcji. Jako siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec, w szczególności wojny, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe, także w przypadku, gdy wystąpiły one u kontrahentów Sprzedawcy. W takim przypadku termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony o czas trwania przeszkody, o czym Sprzedawca powiadamia Kupującego na piśmie, emailem lub faxem w terminie siedmiu dni roboczych od zaistnienia przeszkody. Trwała, niedająca się usunąć przeszkoda, trwająca ponad 30 dni kalendarzowych uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Gdy warunki realizacji Zamówienia po jego akceptacji przez Sprzedawcę, zostają następnie zmienione z przyczyn leżących po stronie Kupującego, terminy do wykonania określonych czynności przez Sprzedawcę wydłużają się stosownie do czasu, który jest konieczny do wykonania wynikających z tej zmiany lub z nią związanych dodatkowych obowiązków lub obowiązków o innej niż pierwotna treści Zamówienia.

5. Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu na koszt Kupującego lub Sprzedawcy w zależności od ustaleń zawartych w Zamówieniu.

6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania Towaru Kupującemu, a w przypadku dostarczania Towaru Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem przewoźnika – z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w dostawie.

7. W razie opóźnienia w odbiorze Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca po uprzednim powiadomieniu Kupującego jest uprawniony według własnego uznania do:

a) oddania Towaru do przechowania na koszt i ryzyko Kupującego,

b) sprzedaży Towaru na pokrycie należności z tytułu ceny,

c) odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powstania opóźnienia,

d) naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 1% wartości Towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze,

e) dochodzenia odszkodowania od Kupującego na zasadach ogólnych, w tym w przypadkach, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość ustalonej kary umownej.

8. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c.

9. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

§ 4. Cena

1. Cena każdorazowo zostaje ustalona w Zamówieniu lub w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

2. Jeżeli w Zamówieniu nie ustalono ceny Towaru, za cenę uzgodnioną między Stronami przyjmuje się cenę ustaloną według cennika Sprzedawcy dostępnego w siedzibie Sprzedawcy, obowiązującego w dniu przyjęcia Zamówienia lub cenę ustaloną w odpowiedzi na zapytanie dokonane za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy: www.przemyslowa-automatyka.com.pl .

3. Ceny podawane w walucie obcej, przelicza się na złote polskie według średniego kursu sprzedaży danej waluty w banku Sprzedawcy, tj. w banku Alior Bank Polska S.A., obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT.

4. W razie realizacji Umowy zadatek wpłacony na rzecz Sprzedawcy zostaje zaliczony na poczet ceny, natomiast w razie braku realizacji Umowy przez Kupującego, w szczególności braku odbioru Towaru oraz odstąpienia od umowy z winy Kupującego zadatek zostaje zachowany przez Sprzedawcę, a w razie braku odstąpienia od umowy zadatek będzie zaliczony na poczet ceny.

5. Cena Towaru jest cenną netto i nie obejmuje dodatkowych kosztów związanych ze sprzedażą lub dostawą Towaru, w szczególności kosztów transportu, przesyłki, opakowania. Złożenie przez Kupującego oferty lub zamówienia oznacza akceptację poniesienia przez Kupującego tych kosztów dodatkowych.

6. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego Towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki.

7. Z tytułu opóźnień w płatnościach Kupującego Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym (odsetki maksymalne za opóźnienie). Kupujący wyraża zgodę na przekazanie (cesję) całości kwoty przeterminowanego zadłużenia wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami umownymi innym podmiotom. Kupujący wyraża również zgodę na poniesienie wszystkich kosztów windykacji przeterminowanego zadłużenia, w tym wynagrodzenia oraz prowizji należnych podmiotowi, któremu Sprzedawca zlecił windykację należności lub prawnemu przedstawicielowi Sprzedawcy, a także zasądzonych kosztów sądowych.

8. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek Umowy łączącej Strony, Sprzedawca ma ponadto prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych Umów (w tym z wydaniem Towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. Postanowienia niniejszego ustępu nie znajdują zastosowania do umów zawieranych z Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

9. Płatności są dokonywane przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT lub w inny sposób wskazane przez Sprzedawcę (pisemnie lub elektronicznie). W braku wskazania terminu płatności na fakturze VAT, termin płatności faktury VAT wynosi 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia wystawienia faktury VAT.

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

11. Kupujący wyraża zgodę na potrącanie należności Sprzedawcy z należnościami Kupującego, w tym należności jeszcze niewymagalnych.

12. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego. Faktura VAT jest pierwszym wezwaniem Kupującego do zapłaty.

13. W przypadku, gdy wartość zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy wynosi lub ma wynosić powyżej 10.000 zł lub zapłata ceny sprzedaży przez Kupującego jest wątpliwa z uwagi na jego stan majątkowy, Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego przedstawienia w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiego żądania zabezpieczenia wykonania zobowiązania Kupującego, o treści żądanej przez Sprzedawcę, w szczególności, poręczenia, weksla wraz z poręczeniem wekslowym, odpowiedniego ubezpieczenia, gwarancji, w tym gwarancji bankowej. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.

14. W przypadku braku przedstawienia przez Kupującego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy lub wszystkich Umów zawartych z Kupującym w terminie 7 dni kalendarzowych. Wystąpienie przez Sprzedawcę z żądaniem zabezpieczenia zawiesza okres terminów na wykonanie czynności przez Sprzedawcę na okres, w którym Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia zabezpieczenia.

15. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy wynikającymi z umów sprzedaży Towarów lub świadczenia usług.

§ 5. Niezgodność Towaru z Zamówieniem. Postępowanie reklamacyjne

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem zgodności z Zamówieniem jakości i ilości dostarczonego mu Towaru niezwłocznie, tj. w chwili jego dostawy lub odbioru.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności z Zamówieniem, Kupujący niezwłocznie, tj. w momencie dostawy lub odbioru powinien w dokumencie dostawy lub pisemnym protokole z podpisem przedstawicieli Stron, w tym kierowcy lub przewoźnika, dokładnie opisać niezgodność. W przypadku, gdy Towar dostarczany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem przewoźnika, konieczność zgłoszenia reklamacji z powodu uszkodzenia Towaru podczas transportu obciąża Kupującego.

3. W każdym przypadku zgłoszenie niezgodności, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego dnia kalendarzowego od daty dostawy lub odbioru Towaru przez Kupującego. Zgłoszenie niezgodności Sprzedawcy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości email na adres: biuro@przemyslowa-automatyka.com.pl.

4. Zgłoszenie niezgodności ujawnionych po dacie odbioru lub dostawy Towaru powinno nastąpić niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie jednego dnia kalendarzowego od daty ujawnienia niezgodności. Zgłoszenie niezgodności Sprzedawcy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości email na adres: biuro@przemyslowa-automatyka.com.pl.

5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: wskazanie terminu ujawnienia wady, opis wady oraz dane Kupującego.

6. Kwestionowany Towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji o uznaniu/braku uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca ma prawo do nieuwzględnienia reklamacji złożonej niezgodnie z powyższymi wymogami.

8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni roboczych od dnia jej doręczenia Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Kupującego, a czas udzielania wyjaśnień przez Kupującego przedłuża termin rozpoznania reklamacji.

9. W przypadku gdy Kupujący zastosował lub przetworzył otrzymany Towar w sposób niewłaściwy, Sprzedawca ma prawo nie uwzględniać reklamacji.

10. Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności ze strony Kupującego.

11. W przypadku reklamacji ciężar dowodu spoczywa na Kupującym.

12. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego zostaje wyłączona.

13. Ewentualna odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, polegające na utracie przez Kupującego korzyści, które ten uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) na mocy niniejszych OWS zostaje wyłączona w całości. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za szkody pośrednie, szczególne, moralne, wtórne lub uboczne (w tym straty handlowe, utratę spodziewanych zysków, stratę spowodowaną przerwami w działaniu lub zwiększone koszty działania, bądź inne szkody pośrednie).

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta, jak i niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli własności Towaru dostarczonego w ramach Umowy nie odpowiadają założonym przez Kupującego oczekiwaniom, choć Towar spełnia wymagania określone w Umowie oraz posiada prawidłowe parametry techniczne określone przez producenta.

16. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie reklamacyjne jest nieuzasadnione - wada Towaru powstała z winy Kupującego lub klienta końcowego lub też zgłoszona wada nie występuje – Sprzedawca może obciążyć́ Kupującego kosztami związanymi z ekspertyzą, weryfikacją zgłoszenia reklamacyjnego oraz transportem Towaru.

§ 6. Postanowienia dotyczące Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta

1. Niniejszy paragraf OWS oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. Jeśli postanowienia niniejszego punktu nie regulują kwestii dot. zawierania i realizacji Umowy między Kupującym oraz Sprzedawcą, a także uprawnień Stron wynikających z zawarcia Umowy odmiennie, to należy przyjąć, że zastosowanie mają pozostałe postanowienia OWS.

2. Kupującemu, który posiada status Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny - w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszych OWS i opublikowanym na stronie internetowej Sprzedawcy: www.przemyslowa-automatyka.com.pl. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem na adres: biuro@przemyslowa-automatyka.com.pl.

4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwraca Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Zwracany Towar winien być nieuszkodzony, ani w żaden sposób nieprzetworzony. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Odpowiedzialność Przedsiębiorcy na prawach konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze oznaczeń i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach działalności Sprzedawcy, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta może zwrócić Towar na następujący adres: Automatik Sp. z o.o., ul. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław.

8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien zabezpieczyć zwracany Towar w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w ust. 2 powyżej do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, a także w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności gdy:

a) Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

b) Przedmiotem Umowy jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) Przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10. Na mocy niniejszych OWS Przedsiębiorca na prawach konsumenta przyjmuje do wiadomości, że w wypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy świadczenia usług polegających na naprawie, konserwacji i serwisie urządzeń, po wykonaniu usługi przez Sprzedawcę Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci prawo odstąpienia od Umowy.

11. Kupujący będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Towaru na zasadach określonych w § 5 OWS, z tą zmianą, że rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR:

a) Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

b) Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

c) Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy, (ii) możliwość do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między nim, a Sprzedawcą, (iii) możliwość uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, (iv) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. W przypdku gdy Kupujący jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, Sprzedawca staje się administratorem jego danych osobowych podanych do realizacji Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1; dalej jako: „RODO”) w celu:

a) realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) realizacji obowiązków określonych przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub osób trzecich, tj. kontaktu, obsługi korespondencji, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz innych interesów związanych z realizacją Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres wymagany przepisami prawa (głównie prawa podatkowego), a także okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

3. W związku z realizacją Umowy Sprzedawca staje się administratorem danych osobowych pracowników i innych osób działających po stronie Kupującego oraz osób reprezentujących Kupującego, zaangażowanych w zawarcie i realizację Umowy. Dane te przetwarzane będą zgodnie z RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, Kupującego lub ww. osób, tj. kontaktu, obsługi korespondencji, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz innych interesów związanych z realizacją niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych określonych powyżej. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Sprzedawcą m.in. w zakresie usług logistycznych, informatycznych, prawnych, audytorskich oraz kadrowo-księgowych.

6. Osoby, których dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom tym przysługuje także prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy zawartej przez Kupującego ze Sprzedawcą, zaś ich brak uniemożliwi Stronom wykonanie zadań zmierzających do rzetelnego wykonania takiej Umowy.

8. Kupujący zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników i innych osób, które będą zaangażowane w realizację Umowy, o treści klauzul określonych w pkt. 3-7. W sytuacji niewywiązania się z tego zobowiązania Kupujący pokryje wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, również po ustaniu obowiązywania Umowy (w szczególności dotyczy to kar nałożonych przez organy państwowe oraz odszkodowania przyznane przez sąd lub w ramach ugody, w związku z wystąpieniem z roszczeniami wobec Sprzedawcy). Pokrycie ww. szkód nastąpi na wezwanie Sprzedawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego wezwania.

9. W przypadku gdyby w związku z zawartą Umową pomiędzy Stronami doszło do powierzenia przetwarzania danych osobowych, Kupujący zobowiązuje się do zawarcia ze Sprzedawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść będzie zgodna z art. 28 RODO.

§ 8. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie oświadczenia Stron związane z realizacją Umowy kierować należy na adresy wskazane w Zamówieniu.

2. W przypadku zmiany adresu przed dostawą Towaru Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni kalendarzowych od zmiany powiadomić Sprzedawcę o nowym adresie.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWS okaże się nieważne lub nieskuteczne w świetle przepisów obowiązującego prawa należy ten zapis interpretować w taki sposób, aby był on zgodny z prawem właściwym i odzwierciedlał zamysł danego zapisu. Pozostałe części OWS pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

4. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym Towarem lub zrealizowaną usługą, Kupujący zobowiązany jest poinformować o powyższym Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują̨ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.

6. OWS i Zamówienia podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy, Strony będą̨ starały się rozstrzygać́ polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą̨ je pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego według właściwości miejscowej siedziby Sprzedawcy.

7. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.01.2022 r.

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień OWS publikowane są na stronie internetowej www.przemyslowa-automatyka.com.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Do pobrania

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU AUTOMATIK SP. Z O.O.