Ogólne Warunki Sprzedaży Automatik Sp. z o.o.

 

I. Postanowienia ogólne.

 

1.     Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS” mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę oraz umów świadczenia usług polegających na naprawie, konserwacji i serwisie urządzeń.

2.     Użyte w OWS określenia oznaczają:

 a) Sprzedawca – przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Automatik Sp. z o.o.,z siedzibą we Wrocławiu (52-315), przy ul. Kobierzyckiej 10, NIP: 8992749603, REGON: 022306437, KRS: 0000491716

 b) Kupujący – podmiot będący drugą stroną umów sprzedaży ze Sprzedawcą,

 c) Strony – Sprzedawca i Kupujący,

 d) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

 e) Towar – wyroby sprzedawane przez Sprzedawcę,

 f) Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawcą a Kupującym.

3.     Sprzedaż następuje wyłącznie na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w OWS. Tym samym Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży oraz wyłączają stosowanie innych wzorców umownych, w tym innych ogólnych warunków sprzedaży oraz regulaminów ustalonych przez Kupującego.

 

W przypadku sprzeczności OWS z postanowieniami umów, ofert, zaproszeń do składania ofert lub zawarcia umowy, zamówień, treści oświadczeń złożonych w toku negocjacji oraz treści innych stosunków mają one pierwszeństwo przed OWS, w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Wszelkie informacje Sprzedawcy o jego Towarach, w szczególności cenniki, materiały reklamowe oraz zapytania ofertowe, udostępnione w jakiejkolwiek formie i treści, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert, o ile Sprzedawca wyraźnie nie zaznaczył inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

II. Zawarcie i realizacja umowy.

 

1.     W celu zawarcia Umowy Kupujący składa Sprzedawcy Zamówienie w formie pisemnej, faksem, e-mailem lub telefonicznie za zwrotnym e-mailowym potwierdzeniem przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia przez Kupującego, zawierające co najmniej nazwę firmy, adres, numer NIP, numer REGON, w przypadku posiadania numer KRS, opis zamawianego Towaru, w tym jego ilość ……………………………….

2.     Podanie przez Kupującego w Zamówieniu danych z pkt. 1 jest konieczne do realizacji Zamówienia.

3.     Kupujący oświadcza, że dane osobowe wskazane w Zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy, a także w celach marketingowych oraz statystyki handlowej Towarów Sprzedawcy, na co Kupujący wyraża zgodę w formie pisemnej lub mailem.

5.     Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę w formie pisemnej, faksem, e-mailem lub telefonicznie za zwrotnym potwierdzeniem e-mailowym Kupującego przyjęcia Zamówienia do realizacji. Istnieje możliwość dokonywania zmian lub zastrzeżeń dotyczących Zamówienia wyłącznie na wskazanych poniżej warunkach.

6.     W przypadku jakichkolwiek zmian bądź zastrzeżeń dotyczących Zamówienia dokonanych przez Kupującego Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę w formie pisemnej, faksem lub e-mailem, Zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami.

7.     W przypadku jakichkolwiek zmian bądź zastrzeżeń dotyczących Zamówienia dokonanych przez Sprzedawcę Umowa zostaje zawarta, jeżeli Kupujący w terminie 2 godzin od otrzymania od Sprzedawcy w formie pisemnej, faksem, e-mailem lub telefonicznego za zwrotnym e-mailowym potwierdzeniem przez Kupującego informacji o dokonaniu zmian lub zastrzeżeń, nie zgłosi Sprzedawcy w formie pisemnej, faksem lub e-mailem w tym zakresie żadnych uwag. Zamówienie uważa się za przyjęte przez Kupującego wraz z ze zmianami i zastrzeżeniami z upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

8.     Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem zgodności jakości i ilości z Zamówieniem dostarczonego mu Towaru niezwłocznie w chwili jego dostawy lub odbioru.

9.     W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności z Zamówieniem niezwłocznie, tj. w momencie dostawy lub odbioru Kupujący powinien w dokumencie dostawy lub pisemnym protokole z podpisem przedstawicieli Stron, w tym kierowcy lub przewoźnika opisać niezgodność. W przypadku, gdy Towary dostarczane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem przewoźnika, konieczność zgłoszenia reklamacji z powodu uszkodzenia Towaru obciąża Kupującego.

10.   W każdym przypadku zgłoszenie niezgodności, o którym mowa w ust. 9 powyżej, powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego dnia kalendarzowego od dostawy lub odbioru Towaru w formie pisemnej, email lub fax  bezpośrednio na rzecz Sprzedawcy.

11.   Zgłoszenie niezgodności ujawnionych po dacie odbioru lub dostawy Towaru powinno nastąpić niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie jednego dnia kalendarzowego od daty ujawnienia niezgodności, w formie w formie pisemnej, email lub fax  bezpośrednio na rzecz Sprzedawcy.

12.   Sprzedawca ma prawo do nieuwzględnienia reklamacji złożonej niezgodnie z powyższymi wymogami.

13.   Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu ujawnienia wady, opisu wady oraz dane Kupującego.

14.   Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni roboczych od doręczenia reklamacji Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Kupującego, a czas udzielania wyjaśnień przez Kupującego przedłuża termin rozpoznania reklamacji.

15.   Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności ze strony Kupującego.

16.   W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, polegające na utracie przez Kupującego korzyści, które ten uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). W szczególności Sprzedający nie odpowiada za szkody pośrednie, szczególne, moralne, wtórne lub uboczne (w tym straty handlowe, utratę spodziewanych zysków, stratę spowodowaną przerwami w działaniu lub zwiększone koszty działania, bądź inne szkody pośrednie).

17.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta, jak i niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

 

III. Termin dostawy Towaru.

 

1.     Termin dostawy Towaru każdorazowo zostaje ustalony w Zamówieniu.

2.     Po zawarciu Umowy termin dostawy Towaru może zostać zmieniony przez Sprzedawcę po uprzedniej konsultacji z Kupującym dokonanej w formie pisemnej, faksem lub e-mailem.

3.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności spowodowane przez siłę wyższą, procedury urzędowe, zakłócenia w produkcji. Za siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec, w szczególności wojny, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe, także w przypadku, gdy wystąpiły one u kontrahentów Sprzedawcy. W takim przypadku termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony o czas trwania przeszkody, o czym Sprzedawca powiadamia Kupującego na piśmie, email lub fax w terminie dwóch dni roboczych od zaistnienia przeszkody. Trwała przeszkoda, niedająca się usunąć, trwająca ponad 30 dni kalendarzowych uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przeszkody.

4.     Gdy warunki realizacji Zamówienia zostają zmienione z przyczyn leżących po stronie Kupującego, terminy do wykonania określonych czynności przez Sprzedawcę wydłużają się stosownie do czasu, który jest konieczny do wykonania wynikających z tej zmiany lub z nią związanych dodatkowych obowiązków lub obowiązków o innej, niż pierwotna treści Zamówienia.

5.     Sprzedawca dostarcza Towary Kupującemu na koszt Kupującego lub Sprzedawcy w zależności od ustaleń.

6.     Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z momentem odbioru Towaru przez Kupującego i podpisania dokumentu dostawy albo w momencie przekazania Towaru przewoźnikowi, gdy Towary dostarczane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem przewoźnika.

7.     W razie opóźnienia w odbiorze Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca po uprzednim powiadomieniu Kupującego jest uprawniony według własnego uznania do:

 a) oddania Towaru do przechowania na koszt i ryzyko Kupującego,

 b) sprzedaży Towaru na pokrycie należności z tytułu ceny,

 c) odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powstania opóźnienia,

 d) naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 1% wartości Towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze 

 e) dochodzenia odszkodowania od Kupującego na zasadach ogólnych, w tym w przypadkach, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość ustalonej kary umownej.

 

IV. Cena

 

1.     Cena każdorazowo zostaje ustalony w Zamówieniu

2.     Jeżeli w Zamówieniu nie ustalono ceny Towarów, za cenę uzgodnioną między Stronami przyjmuje się cenę ustaloną według cennika Sprzedawcy dostępnego w siedzibie Sprzedawcy lub cenę ustaloną w odpowiedzi na zapytanie dokonane za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy www.przemyslowa-automatyka.com.pl obowiązujących w dniu przyjęcia Zamówienia.

3.     Ceny podawane w walucie obcej, przelicza się na złote polskie według średniego kursu sprzedaży danej waluty w banku Sprzedawcy, tj. w banku Alior Bank Polska S.A., obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT.

4.     W razie realizacji Umowy zadatek wpłacony na rzecz Sprzedawcy zostaje zaliczony na poczet ceny, natomiast w razie braku realizacji umowy przez Kupującego, w szczególności braku odbioru Towaru oraz odstąpienia od umowy z winy Kupującego zadatek zostaje zachowany przez Sprzedawcę, a w razie braku odstąpienia od umowy zadatek będzie zaliczony na poczet ceny.

5.     Cena Towaru jest cenną netto i nie obejmuje dodatkowych kosztów związanych ze sprzedażą lub dostawą Towaru, w szczególności kosztów transportu, przesyłki, opakowania. Złożenie przez Kupującego oferty lub zamówienia oznacza akceptację poniesienia przez Kupującego tych kosztów dodatkowych.

6.     Z tytułu opóźnień w płatnościach Kupującego Sprzedawca jest uprawniony do odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie (cesję) całości kwoty przeterminowanego zadłużenia wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami umownymi innym podmiotom. Kupujący wyraża również zgodę na poniesienie wszystkich kosztów windykacji przeterminowanego zadłużenia, w tym wynagrodzenia oraz prowizji należnych podmiotowi, któremu Sprzedawca zlecił windykację należności lub prawnemu przedstawicielowi Sprzedawcy, a także zasądzonych kosztów sądowych.

7.     Płatności są dokonywane przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT lub w inny sposób wskazane przez Sprzedającego (pisemnie lub elektronicznie).  W braku wskazania terminu płatności na fakturze VAT, termin płatności faktury VAT wynosi 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia wystawienia faktury VAT.

8.     Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9.     Kupujący wyraża zgodę na potrącanie należności Sprzedawcy z należnościami Kupującego, w tym należności jeszcze niewymagalnych.

10.   Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego. Faktura VAT jest pierwszym wezwaniem Kupującego do zapłaty. 

11.   W przypadku, gdy wartość zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy wynosi lub ma wynosić powyżej 10 000zł lub zapłata ceny sprzedaży przez Kupującego jest wątpliwa z uwagi na jego stan majątkowy, Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego przedstawienia w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiego żądania zabezpieczenia wykonania zobowiązania Kupującego, o treści żądanej przez Sprzedawcę, w szczególności, poręczenia, weksla wraz z poręczeniem wekslowym, odpowiedniego ubezpieczenia, gwarancji, w tym gwarancji bankowej.

12.   W przypadku braku przedstawienia przez Kupującego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 11 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy lub wszystkich Umów zawartych z Kupującym w terminie 7 dni  kalendarzowych. Wystąpienie przez Sprzedającego z żądaniem zabezpieczenia zawiesza okres terminów na wykonanie czynności przez Sprzedawcę na okres, w którym Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia zabezpieczenia.

 

V. Postanowienia Końcowe

 

1.     Wszelkie oświadczenia Stron związane z realizacją Umowy za wyłączeniem ust. II pkt. 1, 4, 5, 6, 7, ust. IV pkt. 6 należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenia Stron kierować należy na adresy wskazane w Zamówieniu.

2.     W przypadku zmiany adresu przed dostawą Towaru Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni kalendarzowych od zmiany powiadomić Sprzedawcę o nowym adresie.

3.     Wszelkie zmiany i uzupełnieniu Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.     OWS i Zamówienia podlegają wyłącznie prawu polskiemu, a spory na i tle rozpoznawane są przez polskie sądy powszechne według właściwości miejscowej siedziby Sprzedawcy.

5.     Postanowienia OWS wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.przemyslowa-automatyka.com.pl

6.     Wszelkie zmiany i uzupełnieniu postanowień OWS publikowane są na stronie internetowej www.przemyslowa-automatyka.com.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.